Plan for håndtering av smitterisiko


 

Koronavirus. Kilde: Wikimedia Foto: CDC/ Alissa Eckert, Dan Higgins
 

Denne planen forutsetter og bygger på siste utgave av smitteverntiltak som er listet opp i  smittevernveiledere utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. 
 

Siste utgave av smittevernveiledere finner du her: 
https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder for den norske kirke 
 

Bø og Malnes gjennomfører nå en kontrollert oppstart i henhold til tidligere fastsatte planer. Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

- Maksimalt 50 personer (i tillegg til medvirkende) til stede.
  Denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd.

- Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand).

- Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas.

 

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

- Syke personer skal ikke delta eller være til stede

- Gode rutiner for håndhygiene og renhold

- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

Bø og Malnes menighet innfører i tillegg følgende bestemmelser for å møte våre lokale utfordringer:

Generelt

Vi gjennomfører en kontrollert oppstart i henhold til tidligere fastsatte planer. Menighetsrådet og særskilt leder for menighetsrådet orienteres og konsulteres underveis. Menighetsrådet får til slutt også den endelige planen framlagt for godkjenning i menighetsrådsmøtet. 

 

Oppstartsrekkefølge for aktiviteter tar utgangspunkt i allerede fastsatte planer. 

 

Bø kirke, Malnes kirke og Bø menighetshus kan leies ut i tråd med gjeldende smittevernveileder.

 

 

Særskilt om renhold i kirken

Foruten tidligere ordinære fastsatte renholdsrutiner for kirken utfører kirketjener renhold i henhold til smitteverveilder for gudstjenester og kirkelige handlinger jfr. punkt 4.2 i smittevernveilederen. 

Ved bruk av kirkens toaletter, må disse rengjøres før og umiddelbart etter en samling. 

Det skal være minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr jfr. smittevernveilederen pkt. 4.1. Generell informasjon til besøkende, plakater om vaner som forebygger smitte og tiltak som bidrar til å stoppe smitte fra Helsedirektoratet, settes opp i kirken. For øvrig følges siste utgave av smittevernveilederen, samt KA og Riksantikvarens veiledning for bruk og rengjøring av kirkerommet i forbindelse med covid-19.

 

Kirkene

Gudstjenester

 

I utgangspunktet gjelder tidligere fastsatt gudstjenesteplan. Ved eventuell annonsering må antallsbegrensningen komme tydelig fram. Antallsbegrensningen kan bli en utfordring dersom det kommer mange besøkende. I så fall må man i forkant ha tenkt gjennom hvordan dette skal løses. 


Hvis antallsbegrensingen blir en utfordring kan dåp alternativt gjennomføres ved å holde en liten intern dåpsgudstjeneste og gjøre avtaler som i dag med den enkelte familie. Det skal ikke være kirkekaffe eller annen servering i gudstjenesten. Ved nattverd er det viktig at prest ber besøkende holde minst 1 meter avstand til hverandre i køen og ved alterringen. Kirketjener bestemmer i samarbeid med prest hvor i kirken besøkende kan sitte.

 

Covid-19-forskriftens §13 sier: «Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne
bistå ved en eventuell senere smittesporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.»

 

Dette løses ved at deltakere skriver seg på en liste ved inngangen før gudstjenesten begynner.

 

 

Konfirmasjonsgudstjenester

Avholdes i oktober. Smittevernveileder, som kommer senere, følges.

 

Vigsler og gravferd

Smittevernmyndighetens til enhver tid gjeldende antallsbestemmelser følges. Kirketjener bestemmer i samarbeid med prest hvor i kirken besøkende skal sitte under seremonien. For å holde oversikt over hvem som er tilstede, mht. evt. senere smittesporing, skriver deltagerne seg på en liste ved inngangen.

 

Barne- og ungdomsarbeid / trosopplæring

Foruten trosopplæringsplanen gjelder følgende. Ansatte, ledere og andre voksne som arrangerer eller deltar i menighetens trosopplæring, konfirmantarbeid og annet arbeidet med barn og unge, skal i sitt arbeid følge siste utgave av smittevernveileder: Bransjestandard for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.

 

Ved alle arrangementer for barn og unge skal det være minst 2 voksne til stede. En person med faglig ansvar og en person med fokus på smittevern. Uteaktiviteter skal prioriteres. Tiltak for konfirmanter har også prioritet. Ved bruk av kirkene eller menighetshuset til samlinger for barn og unge følges de bestemmelser som er fastsatt for disse byggene. Antallsbegrensningen kan endres i løpet av sommeren. Smittevernmyndighetens antallsbestemmelser følges. 

 

Bø menighetshus

Inntil videre kan huset gradvis tas i bruk for menighetens egne aktiviteter. Smittevernveilederens generelle bestemmelser gjelder så langt de rekker.

Ordinert renhold følges jfr. avtale. Håndvask og papirhåndkle skal være tilgjengelig på kjøkkenet. På toalettene er det håndvask. I tillegg skal det være tilgjengelig antiback for renhold av hender og overflater. 

Brukere og leietakere har selv ansvar for å tørke av overlater, dørhåndtak, vasker, toalett, utstyr og berørte overflater med antiback etter bruk. Administrasjonsmedarbeider sørger for at nødvendig renholdsrekvisita er på plass.

Informasjon om vaner som forebygger smitte og tiltak som bidrar til å stoppe smitte fra Helsedirektoratet, settes opp på menighetshuset.

 

Kirkekontoret

Kirkekontoret er åpent for besøk og de ansatte benytter sine vanlige kontorer. 

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjoner eller som er i karantene skal ikke møte på kirkekontoret. 

Renholdsbyrå gjennomfører ordinært renhold. Håndvask, papirhåndkle og antibac er tilgjengelig. Den/de som benytter møterommet har etter bruk ansvar for å tørke av bord og kjøkkenbenk med antiback for overflater, som også skal være tilgjengelig på møterommet. Den enkelte medarbeider bruker også antiback og tørker av overflater og dørhåndtak på eget kontor etter besøk. Kopper skal settes i oppvaskemaskin etter bruk. Administrasjonsmedarbeider og kontormedarbeider sørger for at nødvendig renholdsrekvisita er på plass. 

 

Informasjon om vaner som forebygger smitte og tiltak som bidrar til å stoppe smitte fra Helsedirektoratet, settes opp på kirkekontoret.  For øvrig vises det til smittevernveilederen.

Tilbake